Dofinansowania

Po zakończonym naborze wniosków w ramach V edycji programu "Mój prąd" planowane jest uruchomienie kolejnej edycji programu.


O warunkach naboru i możliwościach dofinansowania elektrowni fotowoltaicznych poinformujemy w kolejnym komunikacie.

 

 

 

Makiety domu oraz lupa powiększająca czerwoną strzałkęMój prąd 5.0

Od 22 kwietnia br. trwa nabór wniosków do 5. edycji programu „Mój prąd”.

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, posiadające instalację fotowoltaiczną o mocy 2–10kW.

Dofinansowanie jest przyznawane jedynie osobom, które rozliczają się w nowym systemie net-billing lub tym prosumentom, którzy zmienią poprzedni system rozliczeń (net-metering) na nowy system rozliczeń. Zmiana musi być potwierdzona przez OSD.

 

 


Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych i jest przyznawane wg poniższej klasyfikacji:

- do 6 000 zł dla instalacji na inwerterze tradycyjnym
- do 7 000 zł dla instalacji PV z dodatkowy produktem oraz:
1) magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
     2) gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
     3) pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
     4) pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     5)pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
- do 16 000 zł dla instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii
- do 5 000 zł dla systemów zarządzania energią HEMS
- do 3 500 zł dla kolektorów słonecznych c.w.u.

Szczegółowymi zasady programu oraz obowiązujący regulamin:

Regulamin i szczegółowe zasady programu

 

 

notes

 

Jakie dokumenty przygotować?

Aby starać się o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej należy do wniosku dołączyć kilka istotnych dokumentów. Są to:

 • kopia faktury lub faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód opłacenia faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie).

 

Ulga termomodernizacyjna

Ulga Termomodernizacyjna zakłada, że osoba zainteresowana zwrotem poniesionych nakładów może wprowadzić w koszty uzyskania przychodu do rozliczenia rocznego PIT koszt instalacji fotowoltaicznej, pomniejszonej o dotację z tytułu programu „Mój Prąd”.

 

Maksymalna kwota instalacji do odliczenia nie może przekraczać
53 000 zł; może być odliczana maksymalnie do sześciu lat.

 

Program Agroenergia

To program ogólnopolski, obejmujący budowę i odbiór instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 50 kW. Dotacja jest uzależniona od mocy instalacji i wynosi od 13 do 20% kosztów (od 15.000 zł do 25.000 zł). Nabór wniosków do I części programu (obejmującej mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii) jest realizowany przez WFOŚiGW i trwa od 01.10.2021 roku do 30.09.2025 roku lub do wyczerpania środków na ten cel.

 

Program Agroenergia – kto może skorzystać?

Aby skorzystać z dofinansowań oferowanych w ramach projektu, należy:

 • posiadać status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych. Beneficjent musi być w posiadaniu gospodarstwa i prowadzić je osobiście przez minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie 
 • posiadać status osoby prawnej, która jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów i przez co najmniej rok prowadziła działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.

W obu przypadkach, łączna powierzchnia użytków rolnych musi zawierać się w przedziale od 1 do 300 ha.

Agroenergia – ogólne warunki skorzystania z programu

 • inwestycja nie może ruszyć przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu,
 • dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji i ma charakter refundacji poniesionych przez inwestora kosztów,
 • instalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem montażu,
 • dofinansowanie obejmuje jedynie nowopowstające instalacje, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejących,
 • dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale nie z innymi programami realizowanymi ze środków publicznych (np. Mój Prąd, Czyste Powietrze).

Dodatkowym wymogiem jest to, aby mikroinstalacja objęta programem służyła zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych.


Rodzaje i zakres finansowania inwestycji objęte dofinansowaniem:

 • instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy od 10 do 50kW
  przydomowe elektrownie wiatrowe o mocy od 10 do 50kW
  instalacje hybrydowe, łączące fotowoltaikę lub instalację wiatrową z pompą ciepła (konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego).
   towarzyszące magazyny energii

Dofinansowaniu w ramach programu Agroenergia mogą podlegać:

 • koszty zakupu, montażu i odbioru instalacji, środki trwałe, o ile nie były one pokryte w formie leasingu,
 • wynagrodzenie ekip budowlanych, kosztów materiałów, narzędzi i niezbędnej infrastruktury.

Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej dotacji i może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, zależnie od mocy planowanej instalacji:

 • moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł,
 • moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Dla instalacji hybrydowej łączna moc systemu obliczana jest na podstawie osiągów zastosowanych urządzeń i dofinansowana dodatkiem w wysokości 10 tys. zł.

Możliwe jest też otrzymanie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% źródła energii (konieczne jest zintegrowanie magazynu ze źródłem energii).

 

Aby złożyć wniosek należy:
1. Przygotować konto na Portalu Beneficjenta odpowiednim dla danego WFOŚiGW – stamtąd będzie można pobrać dokumenty potrzebne do udziału w programie.
2. Pobrać i uzupełnić interaktywny wniosek w formacie PDF
3. Wysłać formularz za pomocą “Skrzynki podawczej – PDF”
4. Wydrukować wniosek, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej, wraz z załącznikami do WFOŚiGW odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.

 

Fotowoltaika dla rolnika

Hodowca lub rolnik płacący podatek rolny może odliczyć od podatku rolnego 25% wartości inwestycji w panele fotowoltaiczne. Ulga inwestycyjna dla prosumenta będącego rolnikiem jest przyznawana po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego, 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami.

 

Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika w danym roku rozliczeniowym, przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji w fotowoltaikę

 

Klient może skorzystać z zakupu ratalnego:

bank bnpp

 

bank

 

bank