Zmiana systemu rozliczeń w branży energii odnawialnej

2 grudnia 2021 roku Sejm przegłosował odrzucenie uchwały Senatu, dotyczącej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Oznacza to, że z dniem 1 kwietnia 2022 roku wejdą w życie przepisy, które zastąpią system rozliczeń w formie opustów.

 

 

Jakie zmiany nas czekają?

Najważniejszą zmianą jest nowy system rozliczeń. Na jego podstawie prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, natomiast za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. System rozliczeń “net-billing” zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Osoby, które staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły przez najbliższe 15 lat rozliczać się na dotychczas obowiązujących zasadach. Całkowicie nowi użytkownicy odnawialnych źródeł energii będą natomiast automatycznie rozliczani wg nowego systemu.

Wprowadzone zmiany polegają na przejściu z saldowania ilościowego energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci na saldowanie wartością energii przekazanej do sieci wobec energii pobranej.

Dotychczas stosunek energii przekazanej do pobranej wynosił 1 do 0,7 przy mikroinstalacji większej niż 10 kW oraz 1 do 0,8 przy mikroinstalacji o mocy od 2kW do 10 kW. Uchwalone zmiany powodują, że wartość energii wprowadzanej będzie niższa niż wartość energii pobranej z sieci. Oznacza to, że w konsekwencji prosument będzie taniej sprzedawał, a drożej kupował 1kWh.

Rozliczanie w systemie net-billingu będzie odbywało się w okresie 12 miesięcy. Od energii wprowadzonej do sieci prosument nie będzie musiał płacić ani VAT, ani PIT.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku pobierania energii z sieci.W takiej sytuacji prosument będzie zmuszony ponieść część opłat dystrybucyjnych, opłatę OZE, opłatę kogeneracyjną oraz akcyzę i VAT.

 

Kto zachowa prawo do rozliczania opustem?

Z prawa do rozliczania opustem będzie mógł skorzystać prosument energii elektrycznej, którego mikroinstalacja zostanie zgłoszona do operatora systemu elektroenergetycznego w terminie do 31 marca 2022 roku.