Wyciąg z regulaminu - najważniejsze informacje.

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 roku.
 
(...)
 
5. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania
 
5.1. Beneficjenci (...)
Osoby fizyczne.
UWAGA:
Jednemu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia jednego wniosku w formie dotacji na poszczególny rodzaj zadania.
 
5.2. Forma dofinansowania

1) dotacja;
2) pożyczka.
Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia pomocy finansowej na to samo zadanie w różnych opisanych wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów. Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 
5.3. Intensywność dofinansowania
 
1) Dla zadań o charakterze inwestycyjnym w formie dotacji:
a) na zakup i montaż kolektorów słonecznych do 50 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta;
b) na zakup i montaż pomp ciepła do 40 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta;
c) na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 40 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 8 000 zł dla jednego beneficjenta,
z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
2) Dla zadań o charakterze inwestycyjnym w formie pożyczki do 100 % kosztu kwalifikowanego.
 
5.4. Warunki dofinansowania

 
1) Fundusz dofinansowuje zadania realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
2) Fundusz udziela dofinansowania po udokumentowaniu przez wnioskodawcę zbilansowania kosztów realizacji zadania.
3) Fundusz może sfinansować koszty kwalifikowane zadania wskazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym, które zostały poniesione (w całości bądź w części) po dacie złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, o ile zostanie zawarta umowa z Funduszem o dofinansowanie. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.
4) Kompletny wniosek o dofinansowanie (z wymaganymi załącznikami) powinien zostać złożony z wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację, ocenę i rozpatrzenie przed zakończeniem zadania.
5) Fundusz nie rozpatruje wniosków o dofinansowanie złożonych po zakończeniu zadania.
6) W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada podpisanej umowy z wykonawcą, Fundusz udziela promesy na dofinansowanie zadania, z zastrzeżeniem pkt 7.
7) W uzasadnionych przypadkach, jeżeli pozwala na to charakter zadania, brak umowy z wykonawcą nie stanowi przeszkody do udzielenia dofinansowania.
8) Fundusz udziela dofinansowania bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat.

(...)
13) Zadanie nie może być dofinansowane przez Fundusz w przypadku otrzymania dotacji ze środków publicznych z innych źródeł niż środki Funduszu.
14) Inwestycje mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomości, której wnioskodawca jest właścicielem albo posiada inny tytuł prawny do nieruchomości oraz zgodę właściciela (współwłaściciela) nieruchomości na realizację zadania, o którego dofinansowanie ubiega się wnioskodawca, udzieloną w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie.
15) W przypadku realizacji zadania na nieruchomości stanowiącej współwłasność istnieje możliwość złożenia wniosku i podpisania umowy przez jednego lub niektórych ze współwłaścicieli - wówczas niezbędne jest przedłożenie zgody pozostałych właścicieli udzielonej w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie.
16) W przypadku realizacji inwestycji w budynku nowobudowanym, budynek musi być oddany do użytkowania w 2017 roku.
17) W przypadku otrzymania dotacji oraz pożyczki na realizację zadania w pierwszej kolejności następuje uruchomienie pożyczki.
18) Udzielone dofinansowanie w formie pożyczki nie podlega umorzeniu.
19) Dofinansowaniu podlegać będą zadania, których zakończenie nastąpi w 2017 roku.
20) Okres trwałości zadania wynosi 5 lat od daty zakończenia zadania wskazanej w umowie z Funduszem.
21) Fundusz ma prawo do kontroli przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji.
UWAGA: Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych.

 

5.4.1. Zasady przyznawania pożyczek

 

1) Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki od sprawdzenia i potwierdzenia zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
2) Warunkiem udzielenia pożyczki jest zabezpieczenie przez wnioskodawcę jej spłaty w formach zaakceptowanych przez Fundusz, z zastrzeżeniem, że:
a) w przypadku pożyczki do kwoty 15.000 zł zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
b) w przypadku pożyczki powyżej 15.000 zł zabezpieczeniem będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowe zabezpieczenie, w szczególności:

  • hipoteka (w przypadku zabudowanej nieruchomości wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej);
  • zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
  • przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
  • gwarancja bankowa;
  • lokata kaucyjna na koncie WFOŚiGW w Warszawie;
  • blokada środków na rachunku bankowym, przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowe
    poręczenie;
  • inne zabezpieczenie zaproponowane przez wnioskodawcę i zaakceptowane przez Fundusz.

3) Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej.
4) Oprocentowanie pożyczek ustala się w wysokości 1,2 s.r.w., nie mniej niż 3,0 % w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem, że dla zadań realizowanych w 100 % na obszarach stanowiących formy ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,0 % w stosunku rocznym.
5) Pożyczka może być udzielona na okres spłaty do 10 lat, liczonych od planowanej daty spłaty pierwszej raty pożyczki do dnia planowanej spłaty ostatniej raty pożyczki, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, Fundusz może okres ten wydłużyć do 15 lat.
(...)


5.5. Rodzaje przedsięwzięć

 

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na:

5.5.1. zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych;


5.5.2. zakupie i montażu pomp ciepła;


5.5.3. zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

 
(...)

 
10. Uwagi końcowe
 
(...)
 
2) Beneficjentom zostanie wystawiony PIT-8C w celu rozliczenia podatku dochodowego.
(...)_____________

Przeczytaj więcej - Regulamin WFOŚiGW

Skontaktuj się
z nami